ممکن است جالب توجه است:

Crotchless

کافی نیست؟ در اینجا شما را بیشتر پیدا کنید!